Kamis, 03 Januari 2008

Sistem Komunikasi Data

KANDUNGAN MATERI


A. KOMUNIKASI DATA
1. Pengenalan Komunikasi
2. Komunikasi Data
3. Sistem Komunikasi Data
4. Pemindahan Data
5. Peranti Asas Komunikasi Data Yang Digunakan Untuk Pertukaran Data

B. TRANSMISI DATA
1. Pendahuluan
2. Transmisi
3. Frekuensi
4. Gelombang Sinus
5. Spektrum dan Bandwidth
6. Transmisi Analog dan Digital
7. Data
8. Sinyal
9. Data & Sinyal
10. Gangguan Transmisi
11. Atenuasi
12. Delay Distorsi
13. Derau
14. Crosstalk
15. Prinsip Transmisi dalam Network


C. SINYAL DIGITAL DAN SINYAL ANALOG
1. Analog
2. Digital
3. Sinyal Analog
4. Sinyal Digital

__________________________________________________________
A. KOMUNIKASI DATA

1. Pengenalan Komunikasi

a. Komunikasi ialah suatu keperluan kepada manusia untuk mereka berhubung antara satu sama lain.
b. Ia merupakan pertukaran maklumat antara dua pihak yang menggunakan maklumat (simbol atau suara) yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak yang terlibat.
c. Secara umumnya, komunikasi data adalah berkaitan secara langsung dengan komunikasi harian dan penting dalam kehidupan kita.
d. Bahan perantaraan ialah sesuatu bahan yang membolehkan maklumat sampai kepada dentinasinya dan biasanya dirujuk sebagai media.
e. Tiga komponen yang terlibat bagi memastikan bahawa berjaya atau berlakunya komunikasi adalah sumber, media dan destinasi.
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan komuikasi ialah maklumat mestilah boleh difahami, gangguan semasa komunikasi dan sistem komunikasi. g. Model komunikasi Shannon telah menjadi asas bagi menerangkan komunikasi.
h. Model ini terdiri daripada lima elemen, iaitu sumber maklumat, penghantar, saluran, penerima dan destinasi.
i. Elemen yang dikenali sebagai kebisingan merupakan faktor gangguan terhadap mesej yang bergerak di sepanjang saluran yang akan mengakibatkan isyarat yang diterima berubah atau berbeza dengan isyarat asal yang dihantar.


2. Komunikasi Data

Komunikasi data ialah perpindahan atau pertukaran data dan maklumat dalam bentuk elektronik dari satu titik ke titik yang lain.
Data dan maklumat dalam bentuk elektronik bermaksud dalam bentuk sifar dan satu (0 dan 1).
Komunikasi data sebenarnya ialah perpindahan atau pertukaran 0 dan 1 dari satu titik ke titik yang lain.
Untuk memastikan data berjaya dihantar dan diterima, penghantar dan penerima mestilah bersetuju dengan tiga faktor seperti:
· simbol-simbol yang digunakan
· bagaimana sesuatu data dihantar
· kadar penghantaran data


3. Sistem Komunikasi Data

Tujuan utama sistem komunikasi adalah untuk membolehkan pertukaran maklumat antara dua pihak yang terlibat.
Konfigurasi asas yang perlu bagi sesebuah sistem komunikasi data adalah seperti:
Peranti penghantaran
Talian komunikasi
Peranti penerima
Terdapat tiga sistem utama, iaitu sistem sumber, sistem penghantaran dan sistem destinasi.

Keterangan :
Sumber: Peranti ini berfungsi sebagai penjana maklumat yang hendak dihantar, contohnya komputer peribadi dan telefon.
Penghantar: Data yang hendak dihantar perlu ditukar kepada bentuk isyarat elektromagnetik supaya peranti komunikasi dapat memahami data yang hendak dihantar. Contohnya, modem akan menukarkan isyarat digital dari komputer peribadi dan menukarkannya kepada isyarat analog supaya dapat dihantar melalui talian telefon.
Sistem Penghantaran: Ia merupakan talian penghantaran yang digunakan untuk menghantar data secara fizikal, contohnya, telefon.
Penerima: Penerima akan menerima isyarat dari sistem penghantaran di mana data itu dihantar. Penerima akan menukarkan semula data dalam bentuk isyarat analog yang diterimanya ke dalam bentuk isyarat digital supaya dapat difahami oleh peranti destinasi. Contohnya, modem akan menerima isyarat analog daripada talian telefon dan menukarkannya kepada isyarat digital sebelum diterima oleh peranti destinasi.
Destinasi: Mengambil data yang datang daripada penerima.

4. Pemindahan Data
Komputer menghasilkan signal berbentuk digital yang sebenarnya merupakan kehadiran denyutan elektrik.
Setiap denyutan ini diwakili pula nombor binari 1 dan 0 bagi status on dan off. (1=on, 0=off).
Sebahagian talian komunikasi mampu menghantar signal digital ini secara terus tetapi talian komuniasi seperti talian telefon, kabel coaxial atau litar mikrowave yang asalnya direka untuk penghantaran suara secara analog tidak mampu menerima signal berbentuk digital.
Signal digital ini perlu diterjermahkan terlebih dahulu kepada bentuk analog sebelum dipindahkan. Penterjemahan data dari bentuk digital kepada analog dinamakan modulation.
Penterjemahan sebaliknya dinamakan demodulation.
Alat yang paling popular digunakan sebagai modulator (peranti yang menukar signal digital kepada analog) ialah modem.

5. Peranti asas komunikasi data yang digunakan untuk pertukaran data
Terminal
Terminal Dungu
Terminal Biasa
Terminal Pintar
Hos Komputer
Kerangka Utama
Super Komputer
Mini komputer
Kod Komunikasi Data
Kod ASCII
Kod EBCDIC
Piawai Unicode

_________________________________________________________

B. TRANSMISI DATA1. Pendahuluan

a. Dalam penyampaian informasi (suara, data, images, video) ditampilkan oleh sinyal-sinyal elektromagnetik
b. Tergantung dari media transimisi,digital atau analog.
c. Kesuksesan transmisi tergantung pada mutu sinyal yang di transmiskan dan karakteristik media transmisi.

2. Transmisi

a. Diantara pengirim dan penerima melalui media transmisi.
b. Komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada Media Transmisi ;
· Guided = gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik (cable).
· Unguided = mentransmisikan gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya (perambatang diudara).


3. Frekuensi
a. Pada saat transmiter mengirimkan sebuah sinyal ke receiver melalui sebuah media.
b. Sinyal sebagai suatu fungsi waktu dan dapat diekspresikan sebagai suatu frekuensi.
c. Jika dilihat sebagai fungsi waktu, sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal kontinu dan discrete.

Sinyal kontinu = sinyal yang intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus dan terus menerus sepanjang waktu.
Sinyal discrete = sinyal dimana intensitasnya mempertahankan level konstan selama periode waktu.


4. Gelombang Sinus
· Amplitudo tertinggi (A), dengan ukuran volt
· Frekuensi (F), rate putaran perdetik dalam Hertz (Hz)


5. Spektrum & Bandwidth
· Spektrum = Jarak rentang frekuensi dimana sinyal berada
· Bandwidth = ukuran dari spektrum, semakin besar bandwidth semakin besar data yang bias lewat


6. Transmisi Analog dan Digital
· Analog dapat disamakan dengan kontinu dan digital dengan discrete
· Data = proses dari informasi
· Sinyal = Electric or electromagnetic representations of data
· Transmisi = komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyalsinyal


7. Data
Data analog = menerima nilai yang berulang secara terus menerus dalam beberapa interval

Ex : Audio, Speech bandwidth 100Hz to 7kH, Telephone bandwidth 300Hz to 3400Hz, Video bandwidth 4MHz

8. Sinyal
· Data disebarkan melalui sebuah alat sinyal elektrik, sinyal analog merupakan gelombang elektromagnetik yang terus menerus dan disebarkan ke media
· Sinyal digital = suatu rangkaian voltase pulsa yang bias ditransmisikan melalui sebuah media kabel, ex : level voltase positif konstan adalah biner 1 dan sebaliknya

9. Data & Sinyal
· Biasanya menggunakan signal digital untuk membawa data digital dan sebaliknya
· Dapat juga menggunakan signal analog untuk membawa data digital dengan MODEM
· Dapat menggunakan signal digital untuk membawa data analog
– Compact Disc audio
– Codec (coder-decoder)


10. Gangguan Transmisi
· Terjadi signal yang diterima berbeda dengan signal yang dikirimkan
· Analog - degradation of signal quality
· Digital - bit errors
· Gangguan yang paling signifikan ;
– Attenuation and attenuation distortion
– Delay distortion
– Noise


11. Atenuasi
· Kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Baik pada media guided dan unguided.
· Diperlukan repeater dan booster
· Perlu sinyal cukup untuk diterima dengan baik, namun jika berlebih akan menyebabkan overload dan distorsi
· Signal analog, karena atenuasi berubah-ubah sebagai fungsi frekuensi, sinyal yang diterima menjadi menyimpang dan mengurangi tingkat kejelasan.

12. Delay Distorsi
· Biasanya terjadi pada media Guided
· Sangat kritis di data digital, suatu rangkaian bit sedang ditransmisikan baik dengan menggunakan signal analog/digital, bisa mengakibatkan posisi bit melenceng ke bit yang lain.

13. Derau
· Pada saat pentransmisian data terdapat sinyal-sinyal distorsi yang tidak diinginkan.
· Faktor yang mempengaruhi performance sistem komunikasi
– Derau suhu
– Crosstalk
Derau Suhu = diakibatkn oleh thermal elektron, muncul di semua perangkat elektronik dan media transmisi yang diakibatkan termperatur. Derau suhu tidak dapat dihilangkan karena sebagai batasan kemampuan kerja sistem komunikasi.

14. Crosstalk
· Di telpon,terdengar percakapan orang lain.
· Terjadi karena sambungan yang kurang baik atau kabel elektrik yang berdekatan, melalui antenna gelombang elektromagnetik

15. Prinsip transmisi dalam Network
Transmisi pada Local Area Network dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu : unicast, multicast dan broadcast yang masing-masing akan kita bahas berikut ini :
Unicast
Unicast merupakan transmisi jaringan one to one. Ketika digunakan, satu system tunggal hanya mencoba berkomunikasi dengan satu system lainnya. Pada jaringan Ethernet, penggunaan unicast dapat diketahui dengan melihat mac address asal dan tujuan yang merupakan alamat host yang unik. Pada jaringan yang menggunakan IP, alamat IP asal dan tujuan merupakan alamat yang unik.
Ketika system berhubungan dengan frame jaringan, ia akan selalu memeriksa MAC address miliknya untuk melihat apakah frame tersebut ditujukan untuk dirinya, Jika MAC Address-nya cocok dengan system tujuan, ia akan memprosesnya. Jika tidak, frame tersebut akan diabaikan. Ingat, ketika dihubungkan ke hub, semua system melihat semua frame yang melalui jaringan, karena merka semua bagian dari collision domain yang sama.

Multicast
Multicast merupakan transmisi yang dimaksudkan untuk banyak tujuan, tetapi tidak harus semua host. Oleh karena itu, multicast dikenal sebagai metode tranmisi one to many (satu kebanyak). Multicast digunakan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ketika sekelompok komputer perlu menerima transmisi tertentu.
Salah satu contohnya adalah streaming audio atau video. Misalkan banyak komputer ingin menerima transmisi video pada waktu yang bersamaan. Jika data tersebut dikirimkan ke setiap komputer secara individu, maka diperlukan beberapa aliran data. Jika data tersebut dikirimkan sebagai broadcast, maka tidak perlu lagi proses untuk semua system. Dengan multicast data tersebut hanya dikirim sekali, tetapi diterima oleh banyak system.
Protokol-protokol tertentu menggunakan range alamat khusus untuk multicast. Sebagai contoh, alamat ip dalam kelas D telah direservasi untuk keperluan multicast. Jika semua host perlu menerima data video, mereka akan menggunakan alamat ip multicast yang sama. Ketika mereka menerima paket yang ditujukan ke alamat tersebut, mereka akan memprosesnya. Ingatlah bahwa system masih tetapi memiliki alamt ip mereka sendiri-mereka juga mendengarkan alamat multicast mereka.

Broadcast
Jenis transmisi jaringan yang terakhir adalah broadcast, yang juga dikenal sebagai metode transmisi one to all ( satu kesemua). Walaupun broadcast cenderung membuang resource, beberapa protocol seperti ARP, bergantung kepadanya. Dengan demikian, terjadinya beberapa traffic broadcast tidak dapat dihindari. Pada jaringan Ethernet, broadcast dikirim ke alamat tujuan broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus, yaitu, FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF. Broadcast ini harus diproses oleh semua host yang berada dalam broadcast domain yang ditentukan.

_________________________________________________________

C. SINYAL ANALOG DAN DIGITAL

1. Analog

Analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut.

2. Digital
Digital merupakan proses pengiriman data dalam bentuk dua simbol, yaitu on dan off. Identik dengan stop kontak. Dengan menggunakan digital ini, informasi yang dilewatkan merupakan perpaduan denyutan listrik yang terdiri dari on dan off. Kombinasi inilah yang diterjemahkan menjadi data.
Teknologi ini umumnya digunakan pada teknologi maju. Misalnya dari yang sangat sederhana adalah dalam hal penggunaan komputer, dan juga seterusnya untuk pengolahan data yang dilakukan oleh komputer.
Kelebihan dari analog ini adalah kemampuannya untuk memproses pengiriman data dalam lalu lintas komunikasi yang padat. Sedangkan analog, digunakan untuk komunikasi yang lalulintasnya rendah. Sinyal dalam bentuk digital ini mampu mengirimkan data dengan cepat, dengan kapasitas yang lebih, dan memiliki tingkat error yang kecil, apabila dibandingkan dengan sinyal analog.

3. Sinyal Analog
Sinyal analog adalah merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik ini.
Sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik, dan bersifat variabel dan berkelanjutan. Satu komplit gelombang dimulai dari voltase nol kemudian menuju voltase tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kembali ke voltase nol. Kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz (Hz) yang diukur dalam satuan detik. Misalnya dalam satu detik, gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka disebut dengan 10 Hz. Contohnya sinyal gambar pada televisi, atau suara pada radio yang dikirimkan secara berkesinambungan. Pelayanan dengan menggunakan sinyal ini agak lambat dan gampang mendapat error dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Gelombang analog ini disebut baud. Baud adalah sinyal atau gelombang listrik analog. Satu gelombang analog sama dengan satu baud.

4. Sinyal Digital
Merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi ututan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit.

Keuntungan Komunikasi Digital :
1. Error hampir selalu dapat dikoreksi.
2. Mudah menampilkan manipulasi sinyal (seperti encryption).
3. Range dinamis yang lebih besar (perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi) dapat dimungkinkan.

Kerugian Komunikasi Digital :
1. Biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar.
2. Memerlukan sinkronisasi.

Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan (gain), baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regenerative repeater. Fungsi repeater selain menguatkan sinyal, juga “membersihkan” sinyal tersebut dari noise. Pada sinyal “unipolar baseband”, sinyal input hanya mempunyai dua nilai – 0 atau 1. Jadi repeater harus memutuskan, mana dari kedua kemungkinan tersebut yang boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu, untuk menjadi nilai sesungguhnya di sisi terima.

Keuntungan kedua dari sistem komunikasi digital adalah bahwa kita berhubungan dengan nilai-nilai, bukan dengan bentuk gelombang. Nilai-nilai bisa dimanipulasi dengan rangkaian rangkaian logika, atau jika perlu, dengan mikroprosesor. Operasi-operasi matematika yang rumit bisa secara mudah ditampilkan untuk mendapatkan fungsi-fungsi pemrosesan sinyal atau keamanan dalam transmisi sinyal.

Keuntungan ketiga berhubungan dengan range dinamis. Kita dapat mengilustrasikan hubungan ini dalam sebuah contoh. Perekaman disk piringan hitam analog mempunyai masalah terhadap range dinamik yang terbatas. Suara-suara yang sangat keras memerlukan variasi bentuk alur yang ekstrim, dan sulit bagi jarum perekam untuk mengikuti variasi-variasi tersebut. Sementara perekaman secara digital tidak mengalami masalah, karena semua nilai amplitudo-nya, baik yang sangat tinggi maupun yang sangat rendah, ditransmisikan menggunakan urutan sinyal terbatas yang sama.Kerugian sistem digital dibandingkan dengan sistem analog adalah, bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single -sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital, untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth hingga empat kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar.

Rabu, 02 Januari 2008

Sistem Komunikasi Data

A. KOMUNIKASI DATA

1. Pengenalan Komunikasi

a. Komunikasi ialah suatu keperluan kepada manusia untuk mereka berhubung antara satu sama lain.
b. Ia merupakan pertukaran maklumat antara dua pihak yang menggunakan maklumat (simbol atau suara) yang boleh difahami oleh kedua-dua pihak yang terlibat.
c. Secara umumnya, komunikasi data adalah berkaitan secara langsung dengan komunikasi harian dan penting dalam kehidupan kita.
d. Bahan perantaraan ialah sesuatu bahan yang membolehkan maklumat sampai kepada dentinasinya dan biasanya dirujuk sebagai media.
e. Tiga komponen yang terlibat bagi memastikan bahawa berjaya atau berlakunya komunikasi adalah sumber, media dan destinasi.
Gambar 1: Komponen Komunikasi
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan komuikasi ialah maklumat mestilah boleh difahami, gangguan semasa komunikasi dan sistem komunikasi.
g. Model komunikasi Shannon telah menjadi asas bagi menerangkan komunikasi.
h. Model ini terdiri daripada lima elemen, iaitu sumber maklumat, penghantar, saluran, penerima dan destinasi seperti berikut:
Gambar 2: Model komunikasi Shannon

Keterangan :
· Sumber maklumat yang menghasilkan maklumat.
· Penghantar yang mengekodkan maklumat ke dalam bentuk isyarat.
· Saluran yang mana isyarat-isyarat dihantar melaluinya.
· Penerima yang menyahkod maklumat daripada isyarat yang diperoleh.
· Destinasi ke mana mesej dihantar.

i. Elemen yang dikenali sebagai kebisingan merupakan faktor gangguan terhadap mesej yang bergerak di sepanjang saluran yang akan mengakibatkan isyarat yang diterima berubah atau berbeza dengan isyarat asal yang dihantar.

2. Komunikasi Data
Komunikasi data ialah perpindahan atau pertukaran data dan maklumat dalam bentuk elektronik dari satu titik ke titik yang lain.
Data dan maklumat dalam bentuk elektronik bermaksud dalam bentuk sifar dan satu (0 dan 1).
Komunikasi data sebenarnya ialah perpindahan atau pertukaran 0 dan 1 dari satu titik ke titik yang lain.
Untuk memastikan data berjaya dihantar dan diterima, penghantar dan penerima mestilah bersetuju dengan tiga faktor seperti:
· simbol-simbol yang digunakan
· bagaimana sesuatu data dihantar
· kadar penghantaran data

3. Sistem Komunikasi Data
Tujuan utama sistem komunikasi adalah untuk membolehkan pertukaran maklumat antara dua pihak yang terlibat.
Konfigurasi asas yang perlu bagi sesebuah sistem komunikasi data adalah seperti:
Peranti penghantaran
Talian komunikasi
Peranti penerima
Terdapat tiga sistem utama, iaitu sistem sumber, sistem penghantaran dan sistem destinasi.
Gambar 3: Sistem Komunikasi Data
Keterangan :
Sumber: Peranti ini berfungsi sebagai penjana maklumat yang hendak dihantar, contohnya komputer peribadi dan telefon.
Penghantar: Data yang hendak dihantar perlu ditukar kepada bentuk isyarat elektromagnetik supaya peranti komunikasi dapat memahami data yang hendak dihantar. Contohnya, modem akan menukarkan isyarat digital dari komputer peribadi dan menukarkannya kepada isyarat analog supaya dapat dihantar melalui talian telefon.
Sistem Penghantaran: Ia merupakan talian penghantaran yang digunakan untuk menghantar data secara fizikal, contohnya, telefon.
Penerima: Penerima akan menerima isyarat dari sistem penghantaran di mana data itu dihantar. Penerima akan menukarkan semula data dalam bentuk isyarat analog yang diterimanya ke dalam bentuk isyarat digital supaya dapat difahami oleh peranti destinasi. Contohnya, modem akan menerima isyarat analog daripada talian telefon dan menukarkannya kepada isyarat digital sebelum diterima oleh peranti destinasi.
Destinasi: Mengambil data yang datang daripada penerima.

4. Pemindahan Data
Komputer menghasilkan signal berbentuk digital yang sebenarnya merupakan kehadiran denyutan elektrik.
Setiap denyutan ini diwakili pula nombor binari 1 dan 0 bagi status on dan off. (1=on, 0=off).
Sebahagian talian komunikasi mampu menghantar signal digital ini secara terus tetapi talian komuniasi seperti talian telefon, kabel coaxial atau litar mikrowave yang asalnya direka untuk penghantaran suara secara analog tidak mampu menerima signal berbentuk digital.
Signal digital ini perlu diterjermahkan terlebih dahulu kepada bentuk analog sebelum dipindahkan. Penterjemahan data dari bentuk digital kepada analog dinamakan modulation.
Penterjemahan sebaliknya dinamakan demodulation.
Alat yang paling popular digunakan sebagai modulator (peranti yang menukar signal digital kepada analog) ialah modem.

5. Peranti asas komunikasi data yang digunakan untuk pertukaran data
Terminal
Terminal Dungu
Terminal Biasa
Terminal Pintar
Hos Komputer
Kerangka Utama
Super Komputer
Mini komputer
Kod Komunikasi Data
Kod ASCII
Kod EBCDIC
Piawai Unicode


B. TRANSMISI DATA1. Pendahuluan

a. Dalam penyampaian informasi (suara, data, images, video) ditampilkan oleh sinyal-sinyal elektromagnetik
b. Tergantung dari media transimisi,digital atau analog.
c. Kesuksesan transmisi tergantung pada mutu sinyal yang di transmiskan dan karakteristik media transmisi.
4
5
2. Transmisi

a. Diantara pengirim dan penerima melalui media transmisi.
b. Komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada Media Transmisi ;
· Guided = gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik (cable).
· Unguided = mentransmisikan gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya (perambatang diudara).
6

3. Frekuensi
a. Pada saat transmiter mengirimkan sebuah sinyal ke receiver melalui sebuah media.
b. Sinyal sebagai suatu fungsi waktu dan dapat diekspresikan sebagai suatu frekuensi.
c. Jika dilihat sebagai fungsi waktu, sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal kontinu dan discrete.

Sinyal kontinu = sinyal yang intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus dan terus menerus sepanjang waktu.
Sinyal discrete = sinyal dimana intensitasnya mempertahankan level konstan selama periode waktu.


4. Gelombang Sinus
· Amplitudo tertinggi (A), dengan ukuran volt
· Frekuensi (F), rate putaran perdetik dalam Hertz (Hz)
1
12
5. Spektrum & Bandwidth
· Spektrum = Jarak rentang frekuensi dimana sinyal berada
· Bandwidth = ukuran dari spektrum, semakin besar bandwidth semakin besar data yang bias lewat

13
6. Transmisi Analog dan Digital
· Analog dapat disamakan dengan kontinu dan digital dengan discrete
· Data = proses dari informasi
· Sinyal = Electric or electromagnetic representations of data
· Transmisi = komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyalsinyal

14
7. Data
Data analog = menerima nilai yang berulang secara terus menerus dalam beberapa interval

Ex : Audio, Speech bandwidth 100Hz to 7kH, Telephone bandwidth 300Hz to 3400Hz, Video bandwidth 4MHz
15

8. Sinyal
· Data disebarkan melalui sebuah alat sinyal elektrik, sinyal analog merupakan gelombang elektromagnetik yang terus menerus dan disebarkan ke media
· Sinyal digital = suatu rangkaian voltase pulsa yang bias ditransmisikan melalui sebuah media kabel, ex : level voltase positif konstan adalah biner 1 dan sebaliknya
20
9. Data & Sinyal
· Biasanya menggunakan signal digital untuk membawa data digital dan sebaliknya
· Dapat juga menggunakan signal analog untuk membawa data digital dengan MODEM
· Dapat menggunakan signal digital untuk membawa data analog
– Compact Disc audio
– Codec (coder-decoder)
21

10. Gangguan Transmisi
· Terjadi signal yang diterima berbeda dengan signal yang dikirimkan
· Analog - degradation of signal quality
· Digital - bit errors
· Gangguan yang paling signifikan ;
– Attenuation and attenuation distortion
– Delay distortion
– Noise
24

11. Atenuasi
· Kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Baik pada media guided dan unguided.
· Diperlukan repeater dan booster
· Perlu sinyal cukup untuk diterima dengan baik, namun jika berlebih akan menyebabkan overload dan distorsi
· Signal analog, karena atenuasi berubah-ubah sebagai fungsi frekuensi, sinyal yang diterima menjadi menyimpang dan mengurangi tingkat kejelasan.
26
12. Delay Distorsi
· Biasanya terjadi pada media Guided
· Sangat kritis di data digital, suatu rangkaian bit sedang ditransmisikan baik dengan menggunakan signal analog/digital, bisa mengakibatkan posisi bit melenceng ke bit yang lain.
27
13. Derau
· Pada saat pentransmisian data terdapat sinyal-sinyal distorsi yang tidak diinginkan.
· Faktor yang mempengaruhi performance sistem komunikasi
– Derau suhu
– Crosstalk
28
Derau Suhu = diakibatkn oleh thermal elektron, muncul di semua perangkat elektronik dan media transmisi yang diakibatkan termperatur. Derau suhu tidak dapat dihilangkan karena sebagai batasan kemampuan kerja sistem komunikasi.

14. Crosstalk
· Di telpon,terdengar percakapan orang lain.
· Terjadi karena sambungan yang kurang baik atau kabel elektrik yang berdekatan, melalui antenna gelombang elektromagnetik
3
15. Prinsip transmisi dalam Network
Transmisi pada Local Area Network dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu : unicast, multicast dan broadcast yang masing-masing akan kita bahas berikut ini :
Unicast
Unicast merupakan transmisi jaringan one to one. Ketika digunakan, satu system tunggal hanya mencoba berkomunikasi dengan satu system lainnya. Pada jaringan Ethernet, penggunaan unicast dapat diketahui dengan melihat mac address asal dan tujuan yang merupakan alamat host yang unik. Pada jaringan yang menggunakan IP, alamat IP asal dan tujuan merupakan alamat yang unik.
Ketika system berhubungan dengan frame jaringan, ia akan selalu memeriksa MAC address miliknya untuk melihat apakah frame tersebut ditujukan untuk dirinya, Jika MAC Address-nya cocok dengan system tujuan, ia akan memprosesnya. Jika tidak, frame tersebut akan diabaikan. Ingat, ketika dihubungkan ke hub, semua system melihat semua frame yang melalui jaringan, karena merka semua bagian dari collision domain yang sama.

Multicast
Multicast merupakan transmisi yang dimaksudkan untuk banyak tujuan, tetapi tidak harus semua host. Oleh karena itu, multicast dikenal sebagai metode tranmisi one to many (satu kebanyak). Multicast digunakan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ketika sekelompok komputer perlu menerima transmisi tertentu.
Salah satu contohnya adalah streaming audio atau video. Misalkan banyak komputer ingin menerima transmisi video pada waktu yang bersamaan. Jika data tersebut dikirimkan ke setiap komputer secara individu, maka diperlukan beberapa aliran data. Jika data tersebut dikirimkan sebagai broadcast, maka tidak perlu lagi proses untuk semua system. Dengan multicast data tersebut hanya dikirim sekali, tetapi diterima oleh banyak system.
Protokol-protokol tertentu menggunakan range alamat khusus untuk multicast. Sebagai contoh, alamat ip dalam kelas D telah direservasi untuk keperluan multicast. Jika semua host perlu menerima data video, mereka akan menggunakan alamat ip multicast yang sama. Ketika mereka menerima paket yang ditujukan ke alamat tersebut, mereka akan memprosesnya. Ingatlah bahwa system masih tetapi memiliki alamt ip mereka sendiri-mereka juga mendengarkan alamat multicast mereka.

Broadcast
Jenis transmisi jaringan yang terakhir adalah broadcast, yang juga dikenal sebagai metode transmisi one to all ( satu kesemua). Walaupun broadcast cenderung membuang resource, beberapa protocol seperti ARP, bergantung kepadanya. Dengan demikian, terjadinya beberapa traffic broadcast tidak dapat dihindari. Pada jaringan Ethernet, broadcast dikirim ke alamat tujuan broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus, yaitu, FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF. Broadcast ini harus diproses oleh semua host yang berada dalam broadcast domain yang ditentukan.C. SINYAL ANALOG DAN DIGITAL
1. Analog
Analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Misalnya ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian, ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut.

2. Digital
Digital merupakan proses pengiriman data dalam bentuk dua simbol, yaitu on dan off. Identik dengan stop kontak. Dengan menggunakan digital ini, informasi yang dilewatkan merupakan perpaduan denyutan listrik yang terdiri dari on dan off. Kombinasi inilah yang diterjemahkan menjadi data.
Teknologi ini umumnya digunakan pada teknologi maju. Misalnya dari yang sangat sederhana adalah dalam hal penggunaan komputer, dan juga seterusnya untuk pengolahan data yang dilakukan oleh komputer.
Kelebihan dari analog ini adalah kemampuannya untuk memproses pengiriman data dalam lalu lintas komunikasi yang padat. Sedangkan analog, digunakan untuk komunikasi yang lalulintasnya rendah. Sinyal dalam bentuk digital ini mampu mengirimkan data dengan cepat, dengan kapasitas yang lebih, dan memiliki tingkat error yang kecil, apabila dibandingkan dengan sinyal analog.

3. Sinyal Analog
Sinyal analog adalah merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara, misalnya pada teknologi telepon, dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik ini.
Sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik, dan bersifat variabel dan berkelanjutan. Satu komplit gelombang dimulai dari voltase nol kemudian menuju voltase tertinggi dan turun hingga voltase terendah dan kembali ke voltase nol. Kecepatan dari gelombang ini disebut dengan hertz (Hz) yang diukur dalam satuan detik. Misalnya dalam satu detik, gelombang dikirimkan sebanyak 10, maka disebut dengan 10 Hz. Contohnya sinyal gambar pada televisi, atau suara pada radio yang dikirimkan secara berkesinambungan. Pelayanan dengan menggunakan sinyal ini agak lambat dan gampang mendapat error dibandingkan dengan data dalam bentuk digital. Gelombang analog ini disebut baud. Baud adalah sinyal atau gelombang listrik analog. Satu gelombang analog sama dengan satu baud.
4. Sinyal Digital
Merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal tersebut menjadi kombinasi ututan bilangan 0 dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal tersebut disebut sebuah bit.

Keuntungan Komunikasi Digital :
1. Error hampir selalu dapat dikoreksi.
2. Mudah menampilkan manipulasi sinyal (seperti encryption).
3. Range dinamis yang lebih besar (perbedaan nilai terendah terhadap tertinggi) dapat dimungkinkan.
Kerugian Komunikasi Digital :
1. Biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar.
2. Memerlukan sinkronisasi.
Pada sistem analog, terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan (gain), baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regenerative repeater. Fungsi repeater selain menguatkan sinyal, juga “membersihkan” sinyal tersebut dari noise. Pada sinyal “unipolar baseband”, sinyal input hanya mempunyai dua nilai – 0 atau 1. Jadi repeater harus memutuskan, mana dari kedua kemungkinan tersebut yang boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu, untuk menjadi nilai sesungguhnya di sisi terima.
Keuntungan kedua dari sistem komunikasi digital adalah bahwa kita berhubungan dengan nilai-nilai, bukan dengan bentuk gelombang. Nilai-nilai bisa dimanipulasi dengan rangkaian rangkaian logika, atau jika perlu, dengan mikroprosesor. Operasi-operasi matematika yang rumit bisa secara mudah ditampilkan untuk mendapatkan fungsi-fungsi pemrosesan sinyal atau keamanan dalam transmisi sinyal.
Keuntungan ketiga berhubungan dengan range dinamis. Kita dapat mengilustrasikan hubungan ini dalam sebuah contoh. Perekaman disk piringan hitam analog mempunyai masalah terhadap range dinamik yang terbatas. Suara-suara yang sangat keras memerlukan variasi bentuk alur yang ekstrim, dan sulit bagi jarum perekam untuk mengikuti variasi-variasi tersebut. Sementara perekaman secara digital tidak mengalami masalah, karena semua nilai amplitudo-nya, baik yang sangat tinggi maupun yang sangat rendah, ditransmisikan menggunakan urutan sinyal terbatas yang sama.Kerugian sistem digital dibandingkan dengan sistem analog adalah, bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single -sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital, untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth hingga empat kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar.

0
32